Integritet & GDPR

Personuppgiftsansvarig

Aveo Redovisning AB, orgnr: 559154-9323, nedan kallat Aveo eller Bolaget, är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (GDPR, General Data Protection Regulation) för behandling av dina personuppgifter.

Har du frågor som rör denna integritetspolicy, behandling av personuppgifter eller vill rätta felaktiga personuppgifter kontaktar du Aveo Redovisning AB på telefon 076-048 24 03 eller via mejl till info@aveoredovisning.se


Tillämpningsområde

Denna integritetspolicy gäller för dig som ingår avtal med Aveo, använder något av de program, molntjänster eller appar som tillhandahålls via underleverantörer till Aveo samt för data som automatiskt samlas in eller lämnas av dig personligen när du besöker Aveos hemsida, sociala medier eller ringer och mejlar till Aveo.


Ändringar av denna integritetspolicy

Väsentliga förändringar i denna integritetspolicy meddelas via e-post och mindre ändringar justeras i den på hemsidan publicerade integritetspolicyn.

Denna integritetspolicy gäller tillsvidare från och med 2018-05-25.


Data som samlas in och hur den används

De personuppgifter Aveo samlar in är t.ex. namn, adress, personnummer, organisationsnummer, mejladress och telefonnummer. Främsta syftet med insamling och behandling av dessa personuppgifter är för att Bolaget ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig, att det finns laglig grund, att du som ännu inte är kund ska kunna bli kontaktad av Bolaget samt att rätten att lagra dina personuppgifter har baserats på rätten om intresseavvägning.

Personuppgifter kan komma att överföras till av Aveo anlitade underleverantörer. Detta görs för att Bolaget ska kunna utföra de tjänster och åtaganden som har avtalats. Dessa underleverantörer är personuppgiftsbiträden åt Bolaget.


Säkerhet

Aveo vidtar rimliga åtgärder för att du som lämnar dina personuppgifter till Bolaget ska känna dig trygg med att de är skyddade. Behandling av personuppgifter sker i enlighet med den svenska dataskyddsförordningen. De system och programvaror som Aveo använder för att lagra dina uppgifter är anpassade för att följa den lagstiftning som finns i Sverige och övriga EU. Anställda på Aveo samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa bolagets interna informationssäkerhetspolicy.


Aveo som personuppgiftsbiträde

Aveo agerar som personuppgiftsbiträde för dig som tecknat avtal med bolaget. I samband med att avtal tecknas med Aveo så tecknas även ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Aveo. Aveo agerar i enlighet med de instruktioner som bifogats personuppgiftsbiträdesavtalet.


Underbiträden till Aveo Redovisning AB

Många av de tjänster och program som Aveo använder erhålls av underbiträden. Du som personuppgiftsansvarig godkänner att Aveo som personuppgiftsbiträde får anlita underbiträden inom och utanför EU/EES och får överföra personuppgifter utanför EU/EES. Personuppgiftsbiträdet ser till att underbiträden är bundna av skriftliga avtal som ålägger dem motsvarande skyldigheter vid databehandlingen som de skyldigheter som gäller enligt detta biträdesavtal.


Cookies

Aveo använder cookies för att kunna ge dig som besöker vår hemsida en bättre upplevelse. Den information som sparas är anonym och inga personuppgifter såsom namn, e-post eller personnummer samlas in. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare medan andra används för att anpassa bolagets hemsida till dig som besökare. Aveo inhämtar bland annat information om vilken webbläsare och vilket operativsystem du som besökare använder, vilka sidor som visas och så vidare. Denna information gör det möjligt för bolaget att förbättra och optimera vår hemsida.

Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare så att du får en fråga varje gång hemsidan vill placera en cookie på din dator, alternativt kan du helt stänga av cookies. Observera att vissa funktioner på hemsidan kan vara beroende av att cookies tillåts för att fungera.


Så här behandlar Aveo dina personuppgifter när du inte längre är kund

Aveo lagrar dina personuppgifter så länge som det krävs för att bolaget ska kunna tillhandahålla de tjänster som avtalats eller om bolaget anser att det finns ett legitimt intresse för ytterligare lagring.

Aveo baserar rätten att lagra dina personuppgifter på rätten om intresseavvägning. Bolaget behandlar inte era personuppgifter längre tid än vad som krävs för att uppfylla våra åtaganden gentemot er som kund och på er begäran skall personuppgifterna raderas inom tre månader om det inte finns rättslig grund till lägre lagring.

Du som kund har i enlighet med GDPR rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om dig. Övrig granskning ska ske på kundens egen bekostnad och, om Aveo begär det, genom en oberoende tredje man. Aveo ska tillåta de inspektioner som myndighet enligt lag kan kräva för personuppgifters behandling. Aveos kostnader i samband med genomförande av sådan granskning får debiteras kunden.

Data som krävs enligt rättslig förpliktelse tas inte bort.

© Aveo Redovisning AB 2024 - Integritet & GDPR - Medlem i SRF konsulterna